Skatteberegning

Skatteberegning

Skatteberegning

2007 og 2008

 
   
  Opret bogmærke
  Skatteprogrammet beregner indkomstskat, ejendomsværdiskat og arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2007 og 2008 og kan bruges af de fleste af de skatteydere, der modtager en selvangi­velse, som skattevæsenet har udfyldt på forhånd (den fortrykte selvangivelse).  
  Sådan gør du: Vælg beregningsår og skattekommune og angiv personoplysninger. Indtast der­ef­ter evt. ejerboligoplysninger samt indkomst- og fradragsoplysninger i selvan­givel­sesfelterne og tryk på 'BEREGN'.
Indtastede beløb skal være i hele kroner, og der skal ikke anvendes tusindadskillelsestegn.
 
  Skatteprogrammet beregner ikke skat for: 
  • selvstændigt erhvervsdrivende med over-/underskud af virksomhed
  • personer med selvangivelsespligtig aktieindkomst (aktieindkomst over progressionsgrænsen)
  • personer med underskud i skattepligtig og/eller personlig indkomst
  • personer med udenlandsk indkomst
  • begrænset skattepligtige, personer med DIS- indkomst og sømandsindkomst
 
Bemærk!  Beregningerne er vejledende og anvendelse af Skatteprogrammet sker på eget ansvar.
Alle oplysningerne behandles på din egen PC. Forbindelsen til Internettet kan derfor afbrydes, mens skatten beregnes.
Klik på iconet for at oprette et bogmærke til   Skatteberegning 2007 og 2008
BASIS- OG PERSONOPLYSNINGER
  Vælg beregningsår:  2007  2008  
  Vælg skattekommune:  
  Personoplysninger:
  Skatten beregnes for: Enlig Ægtepar
  Oplysninger om:  Enlig / Ægtefælle 1  Ægtefælle 2
  Er du under 17 år i hele 2007/2008? Ja  Ja 
  Er du fyldt 18 år inden udgangen af 2007/2008? Ja     Nej  Ja     Nej 
  Er du fyldt 65 år inden udgangen af 2007/2008? Ja  Ja 
  Er du medlem af Folkekirken? Ja     Nej  Ja     Nej 
 

EJERBOLIGOPLYSNINGER
  EJERBOLIG 1:
  Angiv ejerboligtype her :  
  Er boligen købt før/efter 1. juli 1998? Før:   Efter:  
  Grundlag for ejendomsværdiskat, kr.:  
  Ejerandel i pct. (ligedeling angives med 50 - 50): Enlig / Æ1: Æ2:  
  EJERBOLIG 2:
  Angiv ejerboligtype her:  
  Er boligen købt før/efter 1. juli 1998? Før:   Efter:  
  Grundlag for ejendomsværdiskat, kr.:  
  Ejerandel i pct. (ligedeling angives med 50 - 50): Enlig / Æ1:  Æ2:   
 

INDKOMST- OG FRADRAGSOPLYSNINGER
  Rubrik Enlig / Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Personlig ind­komst - hvoraf der skal beta­les AM-bidrag og sær­lig pensions­op­spa­ring Lønindkomst, bestyrelseshonorarer, fri bil og telefon mv. (før fradrag af AM-bi­drag og SP-opsparing) 11
Honorarer mv. (før fradrag af AM-bi­drag og SP-opsparing) 12
Vederlag for afløsning af pensionstilsagn mv. (før fradrag af AM-bi­drag og særlig pensionsopsparing) 13
Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodt­gø­rel­se (før fradrag af AM-bi­drag og SP-opsparing) 14
Anden personlig indkomst f.eks fri telefon, privat dagpleje og hus­hjælp mv. (før fradrag af AM-bidrag og SP-opsparing) 15
Personlig indkomst - hvoraf der ikke skal beta­les AM-bidrag og særlig pen­sions­op­spa­ring Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SU-sty­relsen 16
Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pen­sions­kasse. Visse personalegoder 17
Hædersgaver 18
Underholdsbidrag 19
Anden personlig indkomst 20
Fradrag i personlig indkomst Bidrag og præmie til privattegnet pen­sion med løbende udbetaling og ra­te­pension 21
Bidrag og præmie til privattegnet kapital­pen­sion (højst ) 22
Tlbagebetalt kontanthjælp, intro­duk­tions­ydelse 23
Øvrige fradrag i den personlige ind­komst 29
Kapital­indkomst Renteindtægter af indestående i penge­in­sti­tutter, investerings­for­enings­beviser obli­gati­o­ner og pantebreve i depot 31
Reservefondsudlodninger og kapitalværdi­stig­ninger af pensionsordninger 33
Udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat 34
Over-/underskud ved visse skibspro­jek­ter (underskud angives med minus). Over­skud ved anden anpartsvirksom­hed 35
Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibs­projekter (tab angives med mi­nus). Fortjeneste ved ophør af anden an­partsvirk­somhed 36
Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værel­ses­udlej­ning. Gælder kun, hvis De selv bor i boligen 37
Renteindtægter af pantebreve, der ik­ke er i depot 38
Anden kapitalindkomst. Fradragsberetti­get tab an­gives med minus 39
Fradrag i kapitalind­komst Renteudgifter af gæld til realkreditin­sti­tut­ter og reallånefonde samt fradrags­beret­ti­gede kurstab ved omlægning af kontant­lån 41
Renteudgifter af gæld til pengeinstitut­ter, pen­sionskasser, forsikrings- og finansie­rings­selskaber, kontokortord­ninger samt af pan­tebreve i depot 42
Renteudgifter statslån/studielån fra SU- sty­relsen og statsga­ranterede studielån i et pen­geinstitut 43
Renteudgifter af anden gæld, herunder ren­te­udgifter af pantebreve, der ikke er i depot 44
Ligningsmæssige fra­drag Befordring 51
Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, ef­ter­løns­ordning og fleksydelse.
Ansattes årlige betaling vedr. PC-ordning (højst 3.500 kr.)
52
Øvrige lønmodtagerudgifter over 53
Standardfradrag for børnedagple­jere og fis­kere. Fradrag vedr. DIS-ind­komst (be­græn­set fart) 54
Gaver til godkendte foreninger mv. (højst ) Gaver til kul­tur­institu­tioner. Løbende ydelser (aftægts­for­plig­telser mv.) 55
Underholdsbidrag til tidligere ægte­fæl­le og børnebidrag 56
Fradragsberettiget indskud på etable­rings­konto 57
Supplerende oplys­ninger Bidrag og præmie til arbejdsgiverad­mini­stre­ret kapi­talpension og supple­rende en­gangs­ydelse (ef­ter fra­drag af arbejds­mar­kedsbidrag) 61
Aktieindkomst ud over 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtepar 62
Foreløbige skatter Indeholdt A-skat for indkomståret  
Indbetalt B-skat for indkomståret  
Indeholdt for indkomst­året  
Restskat Indregnet restskat fra indkomståret  

Resultat af skatteberegningen for :
    Enlig / Ægtefælle 1 Ægtefælle 2  
  Pct. Kr. Kr.  
Bundskat  
Mellemskat  
Topskat  
Skatteloftsnedslag  
Sundhedsbidrag  
Kommuneskat  
Kirkeskat  
Indkomstskat i alt    
Ejendomsværdiskat    
Arbejdsmarkedsbidrag  
Særlig pensionsopsparing  
Samlet skat og bidrag    
Skatteopgørelse, fordeling af overskydende skat / restskat Enlig / Ægtefælle 1    
     
     
     
     
Skatteopgørelse, fordeling af overskydende skat / restskat   Ægtefælle 2  
     
     
     
     
Opret bogmærke
Hans Mølgaard Christensen © 2007
Klik på iconet for at oprette et bogmærke til   Skatteberegning 2007 og 2008